Πληρωμή Λογαριασμών Οργανισμών / Εταιριών

Πληρώστε τους Λογαριασμούς σας ή δημιουργείστε μια πάγια εντολή

Πληρωμή ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (123)

Η οθόνη εξυπηρετεί εντολές πληρωμής για την εταιρία ή τον οργανισμό που έχετε επιλέξει. O πελάτης συμπληρώνει υποχρεωτικά και με δική του ευθύνη τα εξής στοιχεία:
  •  το Ονοματεπώνυμο Υπόχρεου
  •  τον Κωδικό Πληρωμής
  •  το Ποσό Πληρωμής.
Ο κωδικός πληρωμής αποτελείται από 25 ψηφία, αναγράφεται στον λογαριασμό που έχει ο πελάτης και αναλύεται ως εξής :
                    

           25 ψηφία όπου:

  •  2 ψηφία με την τιμή RF
  •  2 ψηφία ελέγχου
  •  5 ψηφία για τον κωδικό Δικαιούχου Οργανισμού
  •  1 ψηφίο για τον τρόπο πληρωμής ή ψηφίο ελέγχου
  •  15 ψηφία για τον κωδικό οφειλέτη ή οφειλής
Επιτρέπεται η χρέωση του λογαριασμού του πελάτη για υποχρεώσεις τρίτων. Συνεπώς τις εντολές πληρωμής τις δίνουν οι πελάτες που είναι δικαιούχοι του λογαριασμού καταθέσεων που πρόκειται να χρεωθεί.
 
Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για την μη εξόφληση της υποχρέωσης του πελάτη, στις παρακάτω περιπτώσεις:
  •  Εάν κατά την ημερομηνία της πληρωμής, δεν υπάρχει στον δηλωμένο λογαριασμό επαρκές διαθέσιμο υπόλοιπο ή ο λογαριασμός είναι κλειστός.
  •  Εάν τα δηλωθέντα στοιχεία, Ονοματεπώνυμο Υπόχρεου, Κωδικός Πληρωμής που δηλώθηκαν στην εντολή χρέωσης λογαριασμού του είναι λανθασμένα.
 
Οι εντολές πληρωμής που καταχωρούνται μέχρι το πέρας των εργασιών των καταστημάτων, εκτελούνται άμεσα, ενώ αυτές που καταχωρούνται μετά το πέρας των εργασιών των καταστημάτων, πιθανόν να εκτελούνται στην επόμενη εργάσιμη ημερομηνία.
 
Σε κάθε περίπτωση η χρέωση του λογαριασμού του πελάτη και εφόσον έχει διαθέσιμο υπόλοιπο, θα γίνεται με το ποσό που αναγράφεται στην εντολή.
 
Για οποιοδήποτε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης ποσού ή κωδικού πληρωμής, ο πελάτης θα πρέπει να απευθύνεται στην αντίστοιχη εταιρία ή οργανισμό.
 
Σε περίπτωση επιστροφής της εντολής στην Τράπεζα λόγω απόρριψής της από την εταιρία ή τον οργανισμό, πιστώνεται ο λογαριασμός του πελάτη αυτόματα με το ποσό το οποίο χρεώθηκε. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός του πελάτη έχει κλείσει, ο πελάτης μπορεί να εισπράξει το προαναφερθέν ποσό από οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας.
 
Η υπηρεσία αυτή παρέχεται σύμφωνα με τους ισχύοντες Ειδικούς Όρους Τραπεζικών Εργασιών της AtticaBank.