Πληρωμή Λογαριασμών Οργανισμών / Εταιριών

Πληρώστε τους Λογαριασμούς σας ή δημιουργείστε μια πάγια εντολή

Πάγια Εντολή ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ (075)

Η οθόνη εξυπηρετεί την ανάθεση πάγιας εντολής για αυτόματη εξόφληση των λογαριασμών της Εταιρίας ή του Οργανισμού που έχετε επιλέξει, με χρέωση προδηλωμένου τραπεζικού λογαριασμού σας. O πελάτης συμπληρώνει υποχρεωτικά και με δική του ευθύνη τα εξής στοιχεία:
  •  τον λογαριασμό που θα χρεώνονται οι οφειλές προς την Εταιρία ή τον Οργανισμό.
  •  το Ονοματεπώνυμο Υπόχρεου
  •  τον Κωδικό Πληρωμής
Ο κωδικός πληρωμής αποτελείται από 25 ψηφία, αναγράφεται στον λογαριασμό που έχει ο πελάτης και αναλύεται ως εξής :

           25 ψηφία όπου:

  • 2 ψηφία με την τιμή RF
  • 2 ψηφία ελέγχου
  • 5 ψηφία για τον Kωδικό Οργανισμού
  • 1 ψηφίο για τον τρόπο πληρωμής
  • 15 ψηφία για τον Kωδικό Oφειλής
Μπορεί να οριστεί ανώτατο ποσό χρέωσης του τραπεζικού λογαριασμού που τυχόν επιθυμεί να θέσει ο πελάτης και όπου οι λογαριασμοί με ποσό πληρωμής μεγαλύτερο αυτού, δεν θα εξοφλούνται. Αν ο εντολέας δεν επιθυμεί να υπάρχει όριο, το πεδίο θα παραμένει κενό.
 
Επιτρέπεται η χρέωση του λογαριασμού του πελάτη για εξόφληση λογαριασμών που υπόχρεοι προς πληρωμή είναι τρίτα πρόσωπα. Συνεπώς τις εντολές ανάθεσης τις δίνουν οι πελάτες που είναι δικαιούχοι του λογαριασμού καταθέσεων που πρόκειται να χρεωθεί.
 
Η έναρξη της αυτόματης πληρωμής των λογαριασμών θα ξεκινάει μόνο μετά την αποστολή στον καταναλωτή, του πρώτου λογαριασμού που θα φέρει την ένδειξη «Λογαριασμός εξοφλούμενος μέσω Τράπεζας Αττικής». Στις ημέρες που μεσολαβούν μέχρι την ενεργοποίηση της αυτόματης χρέωσης των λογαριασμών, ο πελάτης – καταναλωτής θα πρέπει να εξοφλεί κανονικά τους λογαριασμούς που θα του αποσταλούν από την Εταιρία ή τον Οργανισμό.
 
Σε κάθε εντολή ανάθεσης η Τράπεζα δεν καταβάλλει στην Εταιρία ή στον Οργανισμό το τίμημα του αντίστοιχου λογαριασμού του πελάτη, στην περίπτωση όπου κατά την ημερομηνία της πληρωμής - χρέωσης, δεν υπάρχει στον προδηλωμένο λογαριασμό του επαρκές διαθέσιμο υπόλοιπο, ή ο λογαριασμός είναι κλειστός, ή το ποσό πληρωμής υπερβαίνει το ανώτατο ποσό χρέωσης που τυχόν έχει δηλωθεί στην εντολή ανάθεσης.
 
Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας εξόφλησης των λογαριασμών, θα είναι και η ημερομηνία χρέωσης των λογαριασμών των πελατών. Η Τράπεζα σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υποχρεωμένη να ειδοποιεί τον πελάτη στην περίπτωση που ο λογαριασμός του είναι κλειστός, ή δεν έχει επαρκές υπόλοιπο κατά την ημερομηνία χρέωσης.
 
Η συναλλαγή εκτελείται την ίδια μέρα εκτός αν εμφανιστεί το μήνυμα: «Η εντολή σας βρίσκεται υπό επεξεργασία και θα προωθηθεί στο σύστημα την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Μπορείτε να ελέγξετε εάν η εντολή σας προωθήθηκε στο σύστημα από την επιλογή της αναζήτησης στο μενού», που σημαίνει ότι θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη.
 
Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη στο ποσό της χρέωσης του λογαριασμού του πελάτη, εφόσον αυτά δεν γίνονται από υπαιτιότητά της. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά την Εταιρία / Οργανισμό.
 
Η υπηρεσία αυτή παρέχεται σύμφωνα με τους ισχύοντες Ειδικούς Όρους Τραπεζικών Εργασιών της AtticaBank.